« hyllestkonsert til Geir Hovig | Main | Låtene på "kom inn te oss" »
mandag
jun082009

I dag utgis "kom inn til oss"

Det holdes "slippfest" på følgende steder:

Stavanger  11.06 Hall toll  (arr: Stavanger Bluesklubb / Stavanger artistbyrå) konsertstart kl 21.00

Oslo 12.06 Herr Nilsen (arr: Østkanten Bluesklubb) konsertstart kl 22.00

 

Billetter på Billettservice

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>